PRINCIPII CONSACRATE ÎN JURISPRUDENȚA CEDO ȘI CJUE ÎN MATERIE DE SECURITATE NAȚIONALĂ

Authors

  • Sorina Ana Manea

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-11

Abstract

Sistemul european de protecție a drepturilor omului este, astăzi, unul dintre cele mai avansate din lume. Cu toate acestea, există și zone de activitate în care clarificările și perfecționarea

Sistemul european de protecție a drepturilor omului este, astăzi, unul dintre cele mai avansate din lume. Cu toate acestea, există și zone de activitate în care clarificările și perfecționarea reprezintă o constantă. Măsurile de combatere a terorismului luate în considerare sau adoptate în Europa, în special cele care sporesc supravegherea în masă, colectarea și stocarea informațiilor electronice sau protecția datelor cu caracter personal sunt astfel de zone. Unele dintre aceste măsuri acordă puteri mai intruzive serviciilor de informații pentru a canaliza deciziile în direcția puterii executive, fără a fi instituite garanțiile judiciare necesare într-un stat de drept.

reprezintă o constantă. Măsurile de combatere a terorismului luate în considerare sau adoptate în Europa, în special cele care sporesc supravegherea în masă, colectarea și stocarea informațiilor electronice sau protecția datelor cu caracter personal sunt astfel de zone. Unele dintre aceste măsuri acordă puteri mai intruzive serviciilor de informații pentru a canaliza deciziile în direcția puterii executive, fără a fi instituite garanțiile judiciare necesare într-un stat de drept.

References

*** Decizia 2000/520, O.J. L 215/7 (2000), https://eur-lex.europa.eu/legal content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000D0520
*** Decizia Consiliului (UE) 2016/920, din 20 mai 2016, privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor personale referitoare la prevenire, investigație, detectare și urmărirea penală a infracțiunilor, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016D0920.
*** Directiva 2002/58/CE, din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN.
*** Directiva 2006/24/EC privind reținerea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau a rețelelor de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58 / CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.105.01.0054.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A105%3ATOC.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige AB (C 203/15) v Post-och telestyrelsen, și Secretarul de Stat al Departamentului de Interne (C 698/15) împotriva Tom Watson, Peter Brice și Geoffrey Lewis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige AB (C 203/15), paragraful 109.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 6 octombrie 2015, C-362/14 Maximillian Schrems împotriva Data Protection Commissioner, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 8 aprilie 2014, C-293/12 și C-594/12 Digital Rights Ireland, EU:C:2014:238, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12.
*** Rezoluţia Parlamentului European, din 12 martie 2014, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne (2013/2188(INI)), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0230&from=RO.
[Consiliul Europei], Manual de legislație europeană privind protecția datelor, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2014.
Ausloos J., The Right to Erasure in EU Data Protection Law, Editura Oxford University Press, 2020.
Bîrsan C, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția 2, Editura C.H. Beck, 2010.
Bradford Anu, The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, Editura Oxford University Press, 2020.
Deleanu I., „Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României”, Dreptul nr. 8, 2011.
Duminică R., Criza legii contemporane, C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
Solove D., Schwarts P., Privacy Law Fundamentals, Ediția 4, Editura International Association of Privacy Professionals (IAPP), 2017.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232084&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6166350și cauza C-623/17 Privacy International, lahttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6063852
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695387%22],%22itemid%22:[%22001-57510%22]}
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25965
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-148906%22]}

Downloads

Published

2021-07-02

Issue

Section

Articole