About the Journal

Focus and Scope

Scopul buletinului este de a disemina rezultatele investigațiilor teoretice și practice de cercetare, întreprinse de profesioniști reputați în domeniul managementului resurselor de apărare. Schimbările politice, economice și sociale, produse de-a lungul timpului, au avut o puternică influență și asupra modului de informare a specialiștilor militari implicați în procesul de învățământ. Schimbările continui la nivelul învățământului superior militar din România și mai ales cele produse prin diseminarea informațiilor au afectat mijloacele de comunicare și de utilizare la nivelul cunoașterii umane. Astfel, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” reprezintă în prezent un forum de dezbatere si analiză pentru mediile academice și profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor și post doctoranzilor, studenților, personalului militar și civil din instituții aparținând domeniului apărării, ordinii publice și securității naționale. 

Articolele prezente în Buletin acoperă arii de cercetare precum:

  • Științe militare ( tactică, conducere etc)
  • Managementul informației ( securitatea informației, e-learning, tehnologia informației, comunicații etc.)
  • Științe umaniste ( comportament organizațional, studii interculturale, studii culturale și lingvistice etc.)
  • Managementul economic și financiar ( criza economică și globalizarea, marketing etc)
  • Management teorie și practică ( teoria și practică organizațională, managementul resurselor umane, teoria luării deciziilor, logistica etc)

CONSILIUL ȘTIINTIFIC 

Conf.univ.dr. Iulian CHIFU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Prof.univ.dr. Daniel DUMITRU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Prof.univ.dr. Gheorghe MINCULETE Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI Universitatea „Titu Maiorescu”
Prof.univ.dr. Sorin TOPOR Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Prof.univ.dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice din București
CS II dr. Alexandra SARCINSCHI Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
CS II dr. Cristina BOGZEANU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Dr. Pavel OTRISAL Universitatea de Apărare, Brno, Republica Cehă

Conf.univ.dr. Elena ŞUŞNEA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Dr. Elitsa PETROVA Universitatea Națională Militară ”Vasil Levski”,
Veliko Tarnovo, Bulgaria
Dr. Jaromir MAREȘ Universitatea de Apărare, Brno, Republica Cehă
Lect.univ.dr. Cris MATEI Centrul pentru relațiile Civili-Militar, SUA
Dr.conf.univ. Tengiz PKHALADZE Institutul Georgian de Afaceri Publice, Georgia
Cercetător Richard WARNES RAND Europe
Dr. Piotr GAWLICZEK Universitatea ”Cuiavian” din Wloclawek, Polonia
Conf.univ. dr. Piotr GROCHMALSKI Universitatea ”Nicolaus Copernicus” din Torun, Polonia
Dr. Marcel HARAKAL Academia Forțelor Armate ”General Milan Rastislav
Štefánik”, Liptovský Mikuláš, Republica Slovacă
Dr. Lucian DUMITRESCU Academia Română
Prof.univ.dr. Anton MIHAIL Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Prof.univ.dr. Constantin IORDACHE Universitatea „Spiru Haret”
Prof.univ.dr. Gheorghe ORZAN Academia de Studii Economice din București
Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU Academia de Studii Economice din București
CS II Mihai-Ștefan DINU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Conf.univ.dr. Maria-Magdalena POPESCU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
CS III Sorin CRISTESCU Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

 

 

Peer Review Process

Etapele procesului de recenzare a articolelor supuse spre publicare sunt:

 Etapa nr.1:

Preevaluarea articolului prin verificarea avizelor de securitate, a formatului ştiinţific, specific revistei, şi a structurii cerute în Ghidul pentru autori. În cazul în care articolul nu se încadrează în tematica revistei, autorul/autorii vor fi informați privind respingerea acestuia de la publicare. Pentru articolele în limba engleză se analizează calitatea traducerii. Pentru fiecare articol în parte se verifică procentul de similitudine, prin intermediul unui soft specializat. În urma emiterii raportului, se trimit către referenții științifici pentru a fi evaluate numai acele articole care au fost acceptate după verificarea procentului de similitudine (coeficient mai mic de 10%).

 Etapa nr. 2:

Trimiterea articolelor la referent/ referenți de specialitate pentru evaluarea conținutului științific și completarea formularelor peer-review. Identitatea autorului rămâne necunoscută consilierilor/referenților științifici. Autorii articolelor nu cunosc identitatea referenților științifici și invers, procesul derulându-se astfel în double blind.

Pe baza recomandărilor făcute de către referenți, membrii Colectivului editorial pot lua următoarele decizii:

  • lucrarea va fi publicată;
  • lucrarea va fi publicată, după revizuiri minore;
  • lucrarea va fi publicată, după revizuiri majore;
  • lucrarea nu va fi publicată.

În fiecare caz, autorii vor fi informați despre decizie.

Etică editorială

Buletinul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” susține cele mai înalte standarde de etică ale publicațiilor şi ia toate măsurile necesare pentru a menține acest nivel. Autorii vor trimite o lucrare originală. Articolele nu vor fi copiate, parţial sau integral, din alte surse. Autorii sunt obligați să nu ascundă conflictele de interese și beneficiile asociate activității lor.

Colectivul editorial al Buletinului Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” se angajează să examineze, în mod obiectiv și echitabil, lucrările depuse și să rezolve conflictul de interese dintre autori și referenții științifici și se angajează să ofere soluții rapide la eventuale divergențe.

Frecvența apariției publicației 

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” apare trimestrial în limba română și limba engleză.

Polica de acces deschis

Revista oferă acces  deschis imediat la conținutul său, având  principiul că a face cercetare în mod liber reprezintă un sprijin real  pentru cercetători.

Aceasta se realizează printr-un schimb mai mare de cunoștințe, extins  la nivel mondial.

ISTORIC - Buletinul UNAP

Primul număr al Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a apărut în anul 1937, aprilie-mai, cu aprobarea şi la iniţiativa Marelui Stat Major, nr. 2872/23 ianuarie 1937, fapt de o importanţă deosebită, menţionat şi în Regulamentul Şcoalei Superioare de Războiu din acel an. Desprins din pleiada publicaţiilor periodice militare ale perioadei interbelice („Buletinul Muzeului Militar Naţional” [1937–1942], editat de Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, „Călăuza ostaşului” [1937–1939], editat, la Bucureşti, de Marele Stat Major; „Buletinul pregătirii militare şi al educaţiei fizice” [1926–1944], Bucureşti etc.) Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” rămâne revista cu cea mai lungă existenţă, având peste 80 de ani de tradiţie şi valoare. Nu numai rezistenţa în timp este de remarcat în cazul de faţă, ci şi menţinerea rolului de tribună a spaţiului celor mai înalte idei, aflată în slujba celei mai importante instituţii de învăţământ superior militar din România.

Apariţia „Buletinului Şcolii Superioare de Războiu” (prima titulatură a publicaţiei) a fost strâns legată de reaşezarea instituţiei tutelare pe noi baze, sediul care-i găzduieşte existenţa şi astăzi, local ctitorit în anul 1937 de regele Carol al II-lea şi inaugurat în anul 1939 cu ocazia aniversării semicentenarului „Şcolii Superioare de Războiu”(a doua denumire oficială a instituţiei, prima fiind: „Şcoala Superioară de Resbel”, înfiinţată prin Înalt Decret Regal, nr. 2073, emis de regele Carol I, la data de 8 august 1889). Apariţia Buletinului a fost considerată una dintre cele mai importante obiective ale Şcolii Superioare de Război în rolul ei de răspândire a cunoştinţelor militare superioare în armată, despre care directorul de atunci, generalul adjutant Paul Teodorescu, a spus: „Păşim cu încredere în greaua misiune pe care, din dragostea de a servi instituţia, ne-o asumăm” .Apariţia neregulată a revistei din primii ani, sistată definitiv în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost reluată în anul 1945. Tematica a fost diversă, fiecare număr tratând un anume subiect. Întreruperea a fost explicată de către colectivul de redacţiei al vremii, într-un amplu „Cuvânt înainte”, în care s-a subliniat „necesitatea iniţierii armatei în noua doctrină militară”, având în vedere noul context politic al României. Subiectele abordate au subliniat problemele apărute în comunicarea informaţiilor în cercetarea terestră, tactică şi de luptă care ofereau avantajul actelor de iniţiativă, iar în situaţiile de apărare ofereau posibilitatea de a domina adversarul.

Începând din anul 1956, s-a stabilit că apariţia să fie trimestrială şi „Buletinul Academiei Militare Generale” a cunoscut o continuitate până astăzi. Denumirea a fost schimbată de-a lungul vremii, odată cu titulatura oficială a instituţiei, astfel că, în anul 1991, numele a fost schimbat în „Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare”, apoi în anul 2003, în „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare”, iar din anul 2005 poartă actuala denumire: „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare «Carol I»” . Modificările continue la nivelul învăţământului superior militar din România şi, mai ales, cele produse în diseminarea informaţiilor au afectat mijloacele de comunicare şi de utilizare la nivelul cunoaşterii umane. Schimbările politice, economice şi sociale, produse de-a lungul timpului au avut o puternică influenţă şi asupra modului de informare a specialiştilor militari implicaţi în procesul de învăţământ. În prezent,

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” reprezintă un forum de dezbatere şi de analiză pentru mediile academice şi profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor, studenţilor, personalului militar şi civil din instituţii aparţinând domeniului apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Au fost permanent analizate importanţa şi rolul publicaţiei în dezvoltarea demersului de învăţare şi de cercetare şi au fost aplicate soluţii care includ în prezent, pe lângă publicarea în mediul online şi apariţia unui număr în limba engleză, cu periodicitate anuală, sub titlul: Bulletin of ”Carol I” National Defence University, ambele publicaţii fiind disponibile la adresa http://buletinul.unap.ro/.

Începând din anul 2011, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este o publicaţie cu prestigiu recunoscut în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, indexat şi în baze de date internaţionale. Atributele necesare funcţionării la standarde ridicate, menite să facă faţă rapid schimbărilor organizaţionale, se regăsesc şi în varianta on-line a revistei, unde elementele de flexibilitate, creativitate, lucru în echipă, colaborare, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, justifică, prin calitate, experienţa culturală semnificativă a celor peste 80 de ani parcurşi. Toate acestea, interconectate, au contribuit la o promovare de înaltă ţinută a imaginii instituţiei în mediul academic, întărind, dacă mai era nevoie, mottoul instituit de regele Carol I:

                                               LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT! (MUNCA SUSŢINUTĂ ÎNVINGE TOTUL!)