REPERE ACTUALE PRIVIND PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, INSTRUMENT CARE PROMOVEAZĂ FINANȚAREA PENTRU REZULTATE ‒ SPRIJIN FINANCIAR DIRECT PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Authors

  • Carmen-Gabriela NIȚU (CHITAFES) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Abstract

 

În articolul de față, se va trata pe larg rolul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un subiect care merită atenţie, deoarece reprezintă un suport bugetar pentru reforme, un nou mecanism care a fost gândit pe o logică total diferită, corelat cu abordarea utilizată pentru managementul fondurilor de coeziune și care va reliefa faptul că, printre instituțiile implicate cu actualizarea acestui plan, a fost inclus și Ministerul Apărării Naționale. La nivelul statului român, „Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost mandatat coordonator și responsabil cu procesul de elaborare și negociere a PNRR cu Comisia Europeană. Ministerul Apărării Naționale are calitatea de instituție implicată în următoarele domenii de intervenție: transport, sănătate, educație, cercetare, inovare, digitalizare, precum și reziliență în situații de criză. Prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), Uniunea Europeană (UE) acordă statelor membre sprijin financiar, pentru implementarea unor reforme și investiții sistemice și structurale, armonizat cu prioritățile și politicile UE.

Author Biography

Carmen-Gabriela NIȚU (CHITAFES), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Născută la data de 22 aprilie 1980, în  București, Carmen-Gabriela NIŢU (CHITAFES) este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, promoţia 2005. În prezent este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, în domeniul Știinţe militare.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat, în comunicare şi relaţii publice, organizate în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a studiilor postuniversitare „Guvernanţă, managementul riscurilor şi sistemul de control”, precum şi a mai multor cursuri de specializare şi perfecţionare, stagii de pregătire.

De profesie auditor, își desfășoară activitatea, în calitate de consilier superior, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

References

*** Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_ 1&format=PDF
*** Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301854&from=RO
*** Ordonanţa de urgenţă nr. 155, din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilientă, https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=229799
*** Memorandumul Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la PNRR, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-7.pdf
*** Raportul de țară din 2020 privind România care însoţeşte documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup, https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro. pdf
*** Recomandările specifice de țară din 2019, Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2019, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10176-2019-INIT/ro/pdf
*** Recomandările specifice de țară din 2020, Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-COR-1/ro/pdf
*** Comunicarea Comisiei Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC 0575&from=en
*** Forma intermediară a Regulamentului facilitatea de redresare și reziliență, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
*** Regulamentul pentru stabilirea Mecanismului de redresare și reziliență, versiune actualizată, decembrie 2020.
*** Raportul special nr. 17, Acțiunile întreprinse de Comisie și de Statele Membre în ultimii ani ai programelor din perioada 2007-2013 au abordat problema absorbției scăzute, dar nu au pus suficient accentul pe rezultate, Curtea de Conturi Europeană, 2018, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_RO.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-7.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10176-2019-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_RO.html, Amendamentul 48, Propunere de regulament, Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – paragraful 1 – liniuța 1.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)& from =RO
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=229799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_RO.html, art. 2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ ro.pdf

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole