SPECIFICUL DERULARII MISIUNILOR DE AUDIT DE SISTEM

Authors

  • Radu-Viorel MARCU Direcția audit intern

Abstract

Lucrarea prezintă unele aspecte referitoare la cadrul de reglementare a auditului public intern, în special în ceea ce privește derularea misiunilor de audit de sistem. Totodată sunt prezentate succint, elemente referitoare la metodologia națională de derulare a acestui tip de misiuni de audit, fiind realizată o evaluare a respectivelor metodologii. Sunt identificate normele specifice aprobate la nivelul compartimentelor de audit public intern și este realizată o analiză a acestora.

Author Biography

Radu-Viorel MARCU, Direcția audit intern

Locotenent-colonelul Marcu Radu-Viorel este student-doctorand în cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I” , tema cercetării acestuia vizând identificarea unor soluții pentru dezvoltarea auditului de sistem în Armata României. Strict, pe acest domeniu de activitate, menționăm următoarele: - are o vechime de peste 11 ani în cadrul Direcției audit intern (șef compartiment în cadrul structurii centrale) desfășurând atât activități de asigurare (regularitate, sistem și performanță), cât și misiuni de consiliere și evaluare. Mai mult, acesta a făcut parte din cadrul unor echipe de audit cu participare multinațională și, totodată, a desfășurat misiuni de audit în teatrul de operații; - a participat la elaborarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul nr. M.67/2014; - este membru în Comitetul de audit intern de la Ministerul Finanțelor Publice (2017); - este membru al următoarelor organizații profesionale: AAIR - Asociația Auditorilor Interni din România (2007), IIA - The Institute of Internal Auditors (2007) și ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing (2007); - este certificat ca auditor în domeniul calității (2014); - a absolvit cursul postunivesitar de audit și control intern la Academia de Studii Economice.

References

− Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

− Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările şi completările ulterioare;

− Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 672/2002;

− Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv (varianta la data publicării);

− Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013;

− Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 (abrogate);

− Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice, aprobat prin OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

− Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale ;

− Normele privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, aprobate prin OMFP nr. 1452/2014;

− Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii, aprobate prin OMS nr. 683/2014;

− Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 288/2014;

− Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin OMAI nr. 18/2015;

− Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de sistem, aprobat prin OMFP nr. 758/2014;

− Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014-2016;

− Strategia națională anticorupție 2016-2020, aprobată prin HG nr. 583/2016;

− Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, Cancelaria Primului Ministru/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

− Normelemetodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin OMApN nr. M.67/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

− SAWYER, L.B., Internal auditing, 5th Edition, The Institute of Internal Auditors, 2005

− PICKETT, K.H.S., - The Internal Auditing Handbook, Second Edition, 2006;

− Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, Institutul Auditorilor Interni, emise 2016 revizuite 2017, avizat/aprobat Bilius Ruxandra;

− Norme profesionale ale auditului intern, Normes Professionnelles de l'audit interne, IFACI, Paris 2002, editat de MFP prin Programul UE - Phare, Dezvoltarea procedurilor de audit și control intern;

− BDO Stoy Hayward - Audit de Sistem - Curs de bază, Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− BDO Stoy Hayward - Audit de sistem - Curs pentru avansaţi, Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− BDO Stoy Hayward - Comparaţie între auditul de regularitate, de sistem şi de performanţă - elaborat prin Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− Curs teoria sistemelor, Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești;

− www.theiia.com

− www.iia.org.uk

− www.aair.ro

− www.mfinante.ro

− www.mfinante.ro

http://www.mapn.ro;

http://coduri-cor.com

http://dlaj.mapn.ro/arhiva2016.php;

http://ec.europa.eu.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole