Imagine copertă

SPECIFICUL DERULARII MISIUNILOR DE AUDIT DE SISTEM

Radu-Viorel MARCU

Abstract


Lucrarea prezintă unele aspecte referitoare la cadrul de reglementare a auditului public intern, în special în ceea ce privește derularea misiunilor de audit de sistem. Totodată sunt prezentate succint, elemente referitoare la metodologia națională de derulare a acestui tip de misiuni de audit, fiind realizată o evaluare a respectivelor metodologii. Sunt identificate normele specifice aprobate la nivelul compartimentelor de audit public intern și este realizată o analiză a acestora.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


− Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

− Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările şi completările ulterioare;

− Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 672/2002;

− Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv (varianta la data publicării);

− Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013;

− Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 (abrogate);

− Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice, aprobat prin OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

− Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale ;

− Normele privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, aprobate prin OMFP nr. 1452/2014;

− Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii, aprobate prin OMS nr. 683/2014;

− Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 288/2014;

− Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin OMAI nr. 18/2015;

− Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de sistem, aprobat prin OMFP nr. 758/2014;

− Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014-2016;

− Strategia națională anticorupție 2016-2020, aprobată prin HG nr. 583/2016;

− Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, Cancelaria Primului Ministru/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

− Normelemetodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin OMApN nr. M.67/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

− SAWYER, L.B., Internal auditing, 5th Edition, The Institute of Internal Auditors, 2005

− PICKETT, K.H.S., - The Internal Auditing Handbook, Second Edition, 2006;

− Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, Institutul Auditorilor Interni, emise 2016 revizuite 2017, avizat/aprobat Bilius Ruxandra;

− Norme profesionale ale auditului intern, Normes Professionnelles de l'audit interne, IFACI, Paris 2002, editat de MFP prin Programul UE - Phare, Dezvoltarea procedurilor de audit și control intern;

− BDO Stoy Hayward - Audit de Sistem - Curs de bază, Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− BDO Stoy Hayward - Audit de sistem - Curs pentru avansaţi, Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− BDO Stoy Hayward - Comparaţie între auditul de regularitate, de sistem şi de performanţă - elaborat prin Proiectul Phare RO 2002/000.586.03.04.13 Dezvoltarea auditului de performanță și a auditului de sistem în România;

− Curs teoria sistemelor, Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești;

− www.theiia.com

− www.iia.org.uk

− www.aair.ro

− www.mfinante.ro

− www.mfinante.ro

− http://www.mapn.ro;

− http://coduri-cor.com

− http://dlaj.mapn.ro/arhiva2016.php;

− http://ec.europa.eu.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com