Dezvoltarea cooperării europene în domeniul securităţii şi apărării în sprijinul acțiunii externe a Uniunii Europene. Sustenabilitate financiară și convergență instituțională

Authors

  • Dragoș ILINCA Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară al Ministerului Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-18

Keywords:

CSDP;, CFSP;, Mecanismul ATHENA, EUGS;, EPF;, EDF;, ENP;, Cadrul financiar multianual;, MFF;, NDICI;, IcSP;, CBSD; APF

Abstract

Optimizarea acțiunii externe a Uniunii Europene presupune o abordare cuprinzătoare a modului de utilizare și de racordare a instrumentelor și politicilor relevante ale UE în dezvoltarea interacțiunii și formulelor practice de cooperare cu statele terțe. O componentă extrem de importantă vizează interacțiunea dintre Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) și acțiunea externă, dinamică, la nivelul căreia, în ultimii ani, s-au consemnat evoluții notabile. Progresele de substanță, înregistrate în dezvoltarea unei formule integrate de promovare a acțiunii externe, validează ipoteza centrală a studiului de față, potrivit căreia cooperarea europeană în domeniul apărării tinde să devină unul dintre elementele de susținere importante a acțiunii externe. Pornind de la această premisă, o altă direcție de analiză aprofundată în paginile următoare vizează relația ambivalentă dintre susținerea financiară, pe care acțiunea externă o receptează prin intermediul noului Cadru multianual 2021-2027, și inițiativele concrete, dezvoltate sub egida PSAC, cu aplicabilitate în domeniul militar.

References

Comisia Europeană. 2014. ”Multiannual financial framework 2014-2020 and EU budget2014 – The Figures.” doi:https://data.europa.eu/doi/10.2761/9592.

—. 2015a. ”Review of the European Neighbourhood Policy.” https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0050.

—. 2015b. ”Towards a new European Neighbourhood Policy.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0500.

—. 2017a. ”Joint report to the European Parliament, the Council, the european economic and social committee and the committee of the regions – Report on the Implementation of

the European Neighbourhood Policy Review.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018.

—.2017b. ”Stepping up support for security and sustainable development in partner countries.” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5125.

—. 2021a. ”Joint report to the European Parliament and the Council on the implementation of the Action Plan on Military Mobility from October 2020 to September 2021.” https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0026&from=EN.

—.2021b. ”The EU’s 2021-2027 long-term Budget and NextGenerationEU.” https://www.

portugal2020.pt/wp-content/uploads/enn.en_.pdf.

Consiliul Uniunii Europene. 2016. ”Implementation Plan on Security and Defence.” https://consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf.

European Union External Action. 2016. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy – Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf.

—. 2019. ”European Union Common Security and Defence Policy. Missions and Operations – Annual Report 2018.” https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/20193237_ofab19001enn_pdf_0.pdf.

Parlamentul European. 2000. ”Santa Maria da Feira European Council 19-20 Junw 2000.

Presidency Report on Strenghtening the European Security and Defence Policy.” https://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm.

—. 2021. ”Report on the implementation of the Common Security and Defence Policy.”

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0358_EN.html.Nr.2/2023, APRILIE-IUNIE

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-18

UniversitÃTii NaTionale de ApÃrare „Carol I”BULETINUL ,

Uniunea Europeană. 2004. ”Council Decision 2004/197/CFSP of 23 February 2004 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications.” https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0197.

—. 2007. ”Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.” Official Journal of the European Union C 326, 26.10.2012, 1-390. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF.

—. 2009. „Tratatul privind Uniunea Europeană (Versiune consolidată).” https://eur-lex.

europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF.

—. 2014a. ”Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument.” Official Journal of the European Union, 15.03.2014, vol. 57, 27-44. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX%3A32014R0232.

—. 2014b. ”Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace.” Official Journal of the European Union, 15.03.2014, vol. 57, 1-11. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0230.

—. 2021a. ”Council decision (CFSP) 2021/509 of 22 March 2021 establishing a European Peace Facility, and repealing Decision (CFSP) 2015/528.” https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0509.

—. 2021b. ”Regulation (EU) 2021/697 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the European Defence Fund and repealing Regulation (EU) 2018/1092.” Official Journal of the European Union, 12.05.2021, vol. 64, 149-177. https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj

Downloads

Published

2023-07-05

Issue

Section

Articole