ASIGURAREA SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI AMENINȚĂRILOR CIBERNETICE

Authors

  • Sorina Ana Manea Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-35

Keywords:

securitate juridică; securitate cibernetică; apărare și securitate națională.

Abstract

 

Asigurarea securității juridice, condiție primară a statului de drept, este, astăzi, potențată de dinamica și complexitatea impactului spațiului cibernetic. Deși, în general, atunci când se discută de amenințări cibernetice, problema este abordată din perspectiva atacurilor asupra rețelelor și sistemelor informatice, amenințări complexe de natură cibernetică pot fi generate și de sistemul de drept. Captarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară printr-un proces pe care îl numim Big data, care asigură conversia vieții cotidiene într-un flux de date. Rezultatul este un nou mod de viață socială, bazat pe urmărirea continuă și care oferă oportunități fără precedent de discriminare socială și influență comportamentală. Prin prezentul demers, încercăm să supunem dezbaterii garantarea unui climat de stabilitate, creat prin sistemul de drept, în contextul amenințărilor cibernetice.

References

*** Decizia Curții Constituționale nr. 17/2015 asupra admiterii obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind securitatea cibernetică a României.
*** Directiva (UE) a Parlamentului European și a Consiliului 2016/1.148, din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194, din 19 iulie 2016.
*** Cauza C-381/97, Belgocodex, para. 26, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0381&from=EN
*** Constituția României, Monitorul Oficial nr. 767, din 31 octombrie 2003.
*** Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului Sunday Times contra Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 1979, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584
*** Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului Rotaru împotriva României, 2000, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
*** Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului Damman împotriva Elveţiei, 2005, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75174
*** Hotărârea Guvernului nr. 494, din 11 mai 2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică ‒ CERT-RO.
*** Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, Art. 5.
*** Tratatul privind Uniunea Europeană și Comunicarea comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu COM(2019) 163 final, din 03.03.2019, Art. 21, Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii, Introducere, para. 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0163&from=EN
Constantinescu Mihai, Iorgovan Antonie, Muraru Ioan, Tănăsescu E.S., Constituția României revizuită ‒ comentarii și explicații, Editura All Beck, București, 2004.
Dima B., Conflictul între palate. Raporturile de putere dintre Parlament, Guvern și Președinte în Rmânia post comunistă, Editura Hamangiu, București, 2014.
Duțu P., Sarcinschi A., Bogzeanu A., Apărarea Națională, între viziune și realitate, la început de mileniu, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013.
Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol. 2, Editura Nemira, București, 1996.
Mâță D.C., Securitațea națională ‒ concept, reglementare, mijloace de ocrotire, Editura Hamangiu, București, 2016.
Moțiu E.I., Autoritățile administrative autonome din domeniul siguranței naționale și al mediatizării informațiilor, Editura C.H. Beck, București, 2010.
Muraru I., Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura Actami, București, 1998.
Panc D., Securitatea cibernetică la nivel național și internațional. Instrumente normative și instituționale, Editura Hamangiu, București, 2017.
Predescu I., Safta M., Principiul securității juridice, fundament al statului de drept. Repere jurisprudențiale, https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/predescu.pdf
Sarchizian Artin, Principiul securității juridice, 14.04.2019, http://www.drepturile-omului.eu/jurnalul/jurnalul-drepturilor-omului-nr-12019/params/post/1768664/principiul-securitatii-juridice
http://ier.gov.ro
https://curia.europa.eu

Downloads

Published

2021-10-12

Issue

Section

Articole