CONSIDERATIONS REGARDING SOME CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS ON MILITARY SPECIFIC LEGISLATION

  • Adela VÎLCU “Carol I” National Defense University
  • Attorney Nasty VLĂDOIU

Abstract

An organic law is defined based on a material criterion being adopted in express and limited to the domains stipulated by the Constitution, and on a formal criterion, a procedural one, which is adopted with absolute majority (half plus one out of the total number of each Chamber members), not being possible to be adopted during the prolonged meetings mandates period and neither can be the Government empowered to issue ordinances in the field reserved to organic laws. But this does not exclude the possibility for the Government to intervene with decisions in order to execute these.
Keywords: Constitutional Court; military legislation; organic law;Romanian Constitution; Parliament; Government.

Author Biography

Adela VÎLCU, “Carol I” National Defense University
Lt.col. Justiţie militară - șef Secție asistență juridică, expertiză documente și relații cu publicul, șef Birou acte normative și asistență juridică, şef Compartiment asistenţă juridică în cadrul Direcţiei Management Resurse Umane, din 15.04.2002 până în prezent

References

Eliescu Mihail, Aplicarea legii civile în timp si în spaŃiu. Conflictele de

legi din Tratat de drept civil. Volumul I. Partea generală de Traian Ionascu si alŃi autori, Academy Publishing House, Bucharest, 1967.

Muraru Ioan, Constantinescu Mihai, OrdonanŃa guvernamentală,

doctrină si jurisprudenŃă, Lumina Lex Publishing

House, Bucharest, 2000.

Vida Ioan, Manual de legistică formală, Lumina Lex Publishing

House, Bucharest, 2000.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

ConstituŃia României. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului.

Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcŃionarea CurŃii

ConstituŃionale.

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative. Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. OrdonanŃa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si

completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. OrdonanŃa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activităŃii de consultanŃă fiscală, precum si a

ordonanŃei în întregul ei

Published
2012-03-30
Section
Articole