RELEVANT PRINCIPLES IN THE ECHR AND CJEU JURISPRUDENCE REGARDING NATIONAL SECURITY

Authors

  • Sorina Ana Manea

DOI:

https://doi.org/10.53477/2284-9378-21-11

Abstract

The European system ensuring the protection of human rights is nowadays one of the most advanced in the world. However, there are also areas of activity where clarification and improvement are constant demands. Counter-terrorism measures considered or adopted in Europe, in particular those that increase mass surveillance, the collection and storage of electronic information or the protection of personal data are such areas. Some of these measures give more intrusive powers to the intelligence services to channel decisions in the direction of the executive branch, without the necessary judicial guarantees being established in a state governed by the rule of law.

 

Keywords: community law; ECHR; CJUE; national security.

References

*** Decizia 2000/520, O.J. L 215/7 (2000), https://eur-lex.europa.eu/legal content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000D0520
*** Decizia Consiliului (UE) 2016/920, din 20 mai 2016, privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor personale referitoare la prevenire, investigație, detectare și urmărirea penală a infracțiunilor, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016D0920.
*** Directiva 2002/58/CE, din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN.
*** Directiva 2006/24/EC privind reținerea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau a rețelelor de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58 / CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.105.01.0054.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A105%3ATOC.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige AB (C 203/15) v Post-och telestyrelsen, și Secretarul de Stat al Departamentului de Interne (C 698/15) împotriva Tom Watson, Peter Brice și Geoffrey Lewis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige AB (C 203/15), paragraful 109.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 6 octombrie 2015, C-362/14 Maximillian Schrems împotriva Data Protection Commissioner, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14.
*** Hotărârea Curții (Marea Cameră), din 8 aprilie 2014, C-293/12 și C-594/12 Digital Rights Ireland, EU:C:2014:238, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12.
*** Rezoluţia Parlamentului European, din 12 martie 2014, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne (2013/2188(INI)), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0230&from=RO.
[Council of Europe], Manual de legislație europeană privind protecția datelor, Agency for Fundamental Rights of the European Union, 2014.
Ausloos J., The Right to Erasure in EU Data Protection Law, Editura Oxford University Press, 2020.
Bîrsan C, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Edition 2, C.H. Beck Publishing House, 2010.
Bradford Anu, The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, Editura Oxford University Press, 2020.
Deleanu I., „Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României”, Dreptul no. 8, 2011.
Duminică R., Criza legii contemporane, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2014.
Solove D., Schwarts P., Privacy Law Fundamentals, Edition 4, Publishing House of International Association of Privacy Professionals (IAPP), 2017.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232084&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6166350și cauza C-623/17 Privacy International, lahttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6063852
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695387%22],%22itemid%22:[%22001-57510%22]}
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25965
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-148906%22]}

Downloads

Published

2021-07-12

How to Cite

Manea, S. A. . (2021). RELEVANT PRINCIPLES IN THE ECHR AND CJEU JURISPRUDENCE REGARDING NATIONAL SECURITY. BULLETIN OF "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY, 10(2), 89–95. https://doi.org/10.53477/2284-9378-21-11

Issue

Section

Articles