ACTORI RELEVANȚI ȘI INTERDEPENDENȚE ÎN SECURITATEA REGIONALĂ: RELAȚIA UE-TURCIA

Authors

  • Romeo-Dacian BUHAI

DOI:

https://doi.org/10.53477/1842-810X-21-02

Keywords:

Uniunea Europeană; Turcia; parteneriatul UE-Turcia; politica de extindere a UE; actor regional de securitate.

Abstract

Relația UE-Turcia își găsește fundamentul în politica de extindere a UE, care reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de politică externă ale organizației. Integrarea unui actor relevant precum Turcia capătă astfel conotații importante la nivel regional, unul dintre câștigurile Turciei din această relație constituindu-l accesul la piața unică a UE. Deși începutul relației părea unul promițător, derularea ulterioară a acesteia este guvernată de nenumărate divergențe și tensiuni, rezultatul la care s-a ajuns până în prezent fiind elocvent: din 35 de capitole negociate pentru aderare, doar 16 au fost deschise, dintre acestea unul singur fiind închis provizoriu. Articolul de față evidențiază relația dintre cei doi actori, efortul fiind îndreptat spre analiza procesului de aderare a Turciei la UE. Prin analiza critică a literaturii de specialitate, a declarațiilor și a documentelor oficiale consacrate subiectului, lucrarea realizează o imagine de ansamblu a procesului de aderare și prezintă unele idei privind avantajele pe care ambii actori le pot obține din această relație. Ulterior, sunt emise o serie de opinii privind evoluția relației UE-Turcia, concluzionând cu faptul că, în viitorul apropiat, nu ne putem aștepta la o integrare totală a Turciei în UE.

References

1. Impact strategic, nr. 3-4/2019, București, 2019. BRZEZINSKI, Zbigniew, 2. Marea Tablă de Şah, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000. CIOCULESCU, Șerban F.; MANEA, Octavian; PETRE, Silviu, 3. Fața întunecată a globalizării: războaie civile, state eșuate și radicalizare religioasă în lumea contemporană, Editura RAO, București, 2016. FELEZEU, Călin; SAFTA, Radu Gabriel, 4. Turcia contemporană între moștenirea kemalistă și Uniunea Europeană, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011. MUREȘAN, Bogdan, „Dinamica relațiilor UE-TURCIA”, în5. Microstudii IER, nr. 33, Institutul European din România, București, 2016, URL: http://ier.gov. ro/wp-content/uploads/publicatii/Working_Paper_nr.33_Dinamica_relatiilor_UETurcia.pdf
39IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2021
GEOPOLITICI ȘI GEOSTRATEGII: TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE
EREMIA, Cristian, „Uniunea Europeană-Turcia, după 20 de ani de negocieri 6.
de aderare eșuate”, în Monitorul Apărării și Securității, 2019, URL: https:// monitorulapararii.ro/uniunea-europeana-turcia-dupa-20-de-ani-de-negocieri-deaderare-esuate-1-23178 SZIGETVÁRI, Tamás, „EU-Turkey Relations: Changing Approaches”, în 7.
Romanian Journal of European Affairs, vol. 14, nr. 1, 2014, URL: http://rjea.ier.gov. ro/wp-content/uploads/articole/RJEA_2014_vol14_no1_art3.pdf ***, „Președintele turc Erdogan declară că vrea să „repună pe șine” relațiile 8.
Turciei cu Uniunea Europeană”, Agerpres, URL: https://www.agerpres.ro/politicaexterna/2021/01/12/presedintele-turc-erdogan-declara-ca-vrea-sa-repuna-pe-sinerelatiile-turciei-cu-uniunea-europeana--641666 ***, 9. Potitici și orientări europene: Sinteza activităților UE 3-9 iulie 2017, Camera Deputaților, Direcția pentru Uniunea Europeană, URL: http://www.cdep.ro/ afaceri_europene/afeur/2017/szs_2255.pdf ***,10. Consiliul Afaceri Externe, Consiliul European, URL: https://www. consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/01/25/ ***, 11. Concluziile Consiliului privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere, Consiliul European, URL: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/ press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisationand-association-process/ ***,12. Concluzii – 10 și 11 decembrie 2020, Consiliul European, URL: https:// data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf ***, 13. Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016, Consiliul European, URL: https:// www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ ***, „Reuniunea șefilor de stat sau de guvern din UE cu Turcia, 29/11/2015”, 14.
Consiliul European, URL: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/pressreleases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/ ***, „Acord de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică 15.
Europeană și Turcia”, EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ TXT/?uri=CELEX %3A21964A1229%2801%29 ***,16. „Council decision concerning restrictive measures in view of Turkey’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean”, EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D1894 ***, „Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities 17.
and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey and repealing Decision 2006/35/EC”, EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2008:051:0004:0018:EN:PDF ***, „277018. th Council Meeting General Affairs And External Relations”, European Commission, Brussels, 11 decembrie 2006, URL: https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/PRES_06_352
40 IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2021
GEOPOLITICI ȘI GEOSTRATEGII: TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE
***, 19. Fourth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, 2016, European Commission, URL: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0792 ***, „Positive EU-Turkey agenda launched in Ankara”, European 20.
Commission, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ MEMO_12_359 ***, 21. Turkey 2016 Report, European Commission, URL: 20161109_report_ turkey.pdf ***, 22. European Parliament resolution of 8 February 2018 on the current human rights situation in Turkey, European Parliament, URL: https://www.europarl. europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0040_EN.html ***, 23. European Parliament resolution of 24 October 2019 on the Turkish military operation in northeast Syria and its consequences, European Parliament, URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0049_EN.html ***, „Helsinki European Council 10 and 11 December 1999 Presindency 24.
Conclusions”, European Parliament, URL: https://www.europarl.europa.eu/ summits/hel1_en.htm#a ***, „MEPs call for sanctions against Turkey over military operation in 25.
Syria”, European Parliament, URL: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/pressroom/20191017IPR64569/meps-call-for-sanctions-against-turkey-over-militaryoperation-in-syria ***, „EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee 26.
crisis”, Parlamentul European, URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.pdf ***, „People and society”, 27. The World Factbook, URL: https://www.cia. gov/the-world-factbook/countries/turkey/#people-and-society ***, Raport referitor la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind 28.
Turcia, Parlamentul European, 2021, URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/A-9-2021-0153_RO.html ***, 29. Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la relațiile UE-Turcia, 2016, Parlamentul European, URL: https://www.europarl. europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0450_RO.html ***, „Relațiile UE-TURCIA: între cooperare și tensiuni”, Parlamentul 30.
European, URL: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/ 20170426STO72401/relatiile-ue-turcia-intre-cooperare-si-tensiuni ***, „Russian Gas Imports To Europe And Security Of Supply-Factsheet”, 31.
Clingendael International Energy Programme, 2013, URL: https://www. clingendaelenergy.com/files.cfm?event=files.download&ui=9C1DEEC1-525400CF-FD03186604989704
41IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2021
GEOPOLITICI ȘI GEOSTRATEGII: TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE
***, „Transnational Issues”, 32. The World Factbook, URL: https://www.cia. gov/the-world-factbook/countries/turkey/#transnational-issues ***, „Turkey’s International Security Initiatives and Contributions to NATO 33.
and EU Operations”, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Turkey, URL: http:// www.mfa.gov.tr/iv_-european-security-and-defence-identity_policy-_esdi_p_. en.mfa

Downloads

Published

2021-09-20