DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND TRANSFERUL INTRACOMUNITAR DE PRODUSE DIN DOMENIUL APĂRĂRII ȘI UN MODEL NON-EXHAUSTIV DE APLICARE A SA

Authors

  • Teodora ZECHERU
  • Ghiță BÂRSAN

DOI:

https://doi.org/10.53477/1842-810X-22-1

Keywords:

Directiva 2009/43/CE; transfer intracomunitar; interes esențial de securitate; EDTIB; industria de apărare; licențiere.

Abstract

Directiva europeană privind transferul intracomunitar de produse din domeniul apărării din anul 2009 a stabilit pași obligatorii care trebuie urmați pentru a simplifica documentația necesară și pentru a crea un cadru unic care să coreleze abordările și reglementările naționale ale statelor membre. Documentul de reglementare a apărut ca urmare a necesității de realizare a unei distincții între operațiunile de importexport și cele de transfer și, în continuare, de securizare a aprovizionării, în cadrul Uniunii Europene. Directiva a introdus un nou sistem de licențiere, bazat pe licențe generale, globale și individuale, încurajând statele membre să utilizeze licențele generale pentru transferuri simple de produse din domeniul apărării între statele membre, cu menținerea controlului asupra intereselor lor esențiale în materie de securitate. Din perspectiva noului Fond European de Apărare, aplicarea directivei este dificilă și ar trebui luate măsuri pentru implementarea sa unitară la nivelul statelor membre, cel puțin din perspectiva transferurilor asociate domeniului cercetare-dezvoltare și inovare.

References

Agenția Europeană de Apărare. 2020. „Implementation of the EU Defence Package”. Accesat Februarie 26, 2022. https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-initiatives/european-defence-fund-(edf)

Brown, Neil, Teichler, Thomas, și Simmonds, Paul. 2016. „Evaluation of Directive 2009/43/EC on the Transfers of Defence-Related Products within the Community. Final Report”. Accesat Ianuarie 17, 2022. Comisia Europeană. Directoratul General pentru Întreprinderi și Industrie. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/538beabd-92af-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

Comandamentul Aliat pentru Transformare. 2021. „NATO-Industry Forum”. Accesat Martie 5, 2022. https://www.act.nato.int/industryforum

Comisia Europeană. 2009. „Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității”. Accesat Martie 3, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0043-20211007&qid=1647639687702

Comisia Europeană. 2016. „Commission Staff Working Document. Evaluation of the Transfers Directive Accompanying the document. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community”. Accesat Martie 3, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0398R(01)&from=EN

Comisia Europeană. 2016. „Recomandarea Comisiei (UE) 2016/2123 privind armonizarea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer destinate forțelor armate și autorităților contractante, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7711]”. Accesat Martie 3, 2022. https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2016/2123/oj

Comisia Europeană. 2016. „Recomandarea Comisiei (UE) 2016/2124 privind armonizarea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer pentru destinatarii autorizați, astfel cum se menționează la articolul 9 din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7728]”. Accesat Martie 3, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016H2124&qid=1647705543727

Comisia Europeană. 2018. „Recomandarea Comisiei (UE) 2018/2052 privind alinierea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer pentru expoziție, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8611]”. Accesat Martie 1, 2022. https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2018&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1647711812591&DTN=2052

Comisia Europeană. 2019. „Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2019/1243 de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control”. Accesat Martie 2, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32019R1243

Comisia Europeană. 2021. „Directiva delegată a Comisiei (UE) 2021/1047 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea listei produselor din domeniul apărării în conformitate cu versiunea actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare din 17 februarie 2020”. Accesat Ianuarie 24, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32021L1047

Comisia Europeană. 2022. „The Defence Transfers Directive - Handbook for SMEs”. Accesat Februarie 25, 2022. https://ec.europa.eu/defence-industry-space/download-defence-transfers-directive-handbook-smes_en

Comisia Europeană. 2022. „Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs”. Accesat Februarie 22, 2022. https://ec.europa.eu/growth/index_en

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 2021. „Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092”. Accesat Februarie 4, 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0697&from=en

NATO. 2012. „Chicago Summit Declaration”. Accesat Februarie 22, 2022. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en

NATO. 2013. „Transatlantic defence technological and industrial cooperation (TADIC) – NIAG Consultancy Advice Study”. Accesat Ianuarie 6, 2022. https://diweb.hq.nato.int/indrel/Shared%20Documents/Brochure_TADIC_SG154.pdf

NATO. 2021. „NATO Allies take the lead on the development of NATO’s Innovation Fund”. Accesat Ianuarie 5, 2022. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_187607.htm

Parlamentul European. SEDE. 2015. „The impact of the 'defence package' Directives on European defence”. Accesat Ianuarie 6, 2022. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549044/EXPO_STU(2015)549044_EN.pdf

Parlamentul European. 2020. „EU Defence Package: Defence Procurement and Intra-Community Transfers Directives”. Accesat Ianuarie 15, 2022. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654171

Parlamentul European. 2020. „The EU’s Defence Technological and Industrial Base – In-Depth Analysis”. Accesat Februarie 1, 2022. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2020)603483

Downloads

Published

2022-07-07

Issue

Section

NATO ȘI UE: POLITICI, STRATEGII, ACȚIUNI